ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ο ρόλος του λογιστηρίου και της λογιστικής υποστήριξης σε ξενοδοχεία είναι σημαντικός για την ανάπτυξή τους. Εκτός από σπουδαίες πληροφορίες που προσφέρει για την εταιρεία σχετικά με την κίνηση του ταμείου, των πελατών και των αναλωσίμων δίνει και σημαντικά στοιχεία για τη λήψη ορθών διοικητικών αποφάσεων.

Οι καταγραφές στη ξενοδοχειακή λογιστική αποτυπώνουν την περιουσιακή κατάσταση και τις μεταβολές της, την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, τη ρευστότητα της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι απαιτούνται γνώσεις διοικητικής λογιστικής, προκειμένου να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις από τη διοίκηση των εταιρειών.

Επίσης, σημαντική είναι και η διαχείριση της μισθοδοσίας.

Η μισθοδοσία ξενοδοχείων είναι μία απαιτητική διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί το γράμμα του νόμου. Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στην έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας για ξενοδοχεία αντανακλάται στην ολοένα και αυξανόμενη επιλογή των επιχειρήσεων να μας αναθέτουν το κομμάτι της μισθοδοσίας τους.

Υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης ξενοδοχείων

  • Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση
  • Φορολογικό Σχεδιασμό
  • Επίλυση σύνθετων κοστολογικών προβλημάτων
  • Αξιοποίηση αναπτυξιακών κινήτρων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • Πλήρη διαχείριση μισθοδοσίας
  • Ισολογισμοί και Οικονομικές Καταστάσεις
  • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ