ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Η φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οι ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων, τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων (άρθρα 46-50) είναι μία απαιτητική εργασία, που προϋποθέτει βαθιά γνώση του κλάδου της ναυτιλίας.

Πρόσφατα με τον νόμο 5036/2023 είχαμε αλλαγές στη φορολογία μερισμάτων ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών, που προβλέπει τα παρακάτω:

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

Φορολογία μερισμάτων ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών

Με  τις διατάξεις του νόμου 5036/2023, τα μερίσματα των μετόχων/εταίρων ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών που καταβάλλονται ή πιστώνονται στο έτος 2023 και έπειτα φορολογούνται με συντελεστή φόρου μερισμάτων πέντε τοις εκατό (5%).

Ενώ τα μερίσματα που έχουν καταβληθεί ή πιστωθεί πριν το έτος 2023 υπάγονται σε φόρο μερισμάτων με φορολογικό συντελεστή ύψους δέκα τοις εκατό (10%).

Ολοκληρωμένη λογιστική και φορολογική παρακολούθηση

Η Capital Value βρίσκεται δίπλα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ενημερώνεται διαρκώς για τις όποιες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, με σκοπό την πλήρη υποστήριξή σας στη φορολογική συμμόρφωση και την ωφέλεια της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες μας για ναυτιλιακές εταιρίες είναι:

  • Set up και οργάνωση λογιστηρίου
  • Επίβλεψη λογιστηρίου
  • Διαχείριση μισθοδοσίας πληρωμάτων
  • Παρακολούθηση σε διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
  • Φορολογική συμμόρφωση της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Με τις υπηρεσίες οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, η Capital Value υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στο να αξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα λογιστικά τους συστήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.