ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι νέες προκλήσεις σε οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο παγκοσμίως, αναδεικνύουν την ανάγκη των επιχειρήσεων για στρατηγικές συνεργασίες και αποδοτικές αποφάσεις.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι σε ετοιμότητα και εγρήγορση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις νέες προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο τις εσωτερικές τους δομές και λειτουργίες, όσο και την αποτελεσματικότητά τους.

Σύγχρονη Συμβουλευτική Διοίκησης

Οι υπηρεσίες μας στη συμβουλευτική διοίκησης εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Στόχος είναι να βελτιώσουμε τη διοικητική επιχειρηματική λειτουργία, η οποία είναι διαφορετική από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Στην Capital Value στηρίζουμε με συνέπεια τις επιχειρήσεις στην επίτευξη των στόχων τους καθώς οι υπηρσίες μας απαντούν σε ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση, την τιμολόγηση, τους όρους σε εμπορικές συμφωνίες, τον τραπεζικό δανεισμό κ.α.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Συμβουλευτική Διοίκησης και λύσεις

Μαζί με την επιχείρηση, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε τη σωστή κατεύθυνση στην οποία αυτή πρέπει να κινηθεί.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται:

 • Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και αξιολόγηση των ευκαιριών και των απειλών
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, με παρακολούθηση και υποστήριξη αυτού
 • Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Στρατηγικές τιμολόγησης
 • Διαγράμματα και ροές επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Πρόβλεψη ταμειακών ροών
 • Αναδιάρθρωση δανεισμού
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης επιχειρηματικής λειτουργίας (Key Performance Indicators – KPIs).
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Reporting
 • Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης